ประกาศแจ้งให้ทราบ

เพื่อความสะดวกและง่ายในการหาข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันเว็บไซต์กรีนเฮาส์มีจำนวนผู้เข้าชมและติดตามจำนวนมาก ทางกรีนเฮาส์จึงได้จดทะเบียนเว็บใหม่ในชื่อ

www.greenhousethailand.com

ดังนั้นท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลการอัพเดทใหม่ๆ ได้ตามที่อยู่ของเว็บด้านบนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามเรามาตลอด และหวังว่าจะติดตามความก้าวหน้าและข้อมูลใหม่ๆ ของเราต่อไป ซึ่งเราจะพยายามหาบทความที่เกี่ยวข้องกับบ้านมาเผยแพร่ เรื่อยๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ / ภูมิภพ ดวงขวัญ

กรีนเฮาส์